Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Điều khiển đèn bằng router Dlink DIR615C2 thông qua web.

                                                    


Thành phần cần thiết gồm:
       - Router Dlink DIR615C2 đã nạp firmware Openwrtmod USB
       
       - Relay module 4 chanel.
                                      
      - Một ít dây điện

I. Mod phần cứng
    Dlink DIR615C2 có 6 GPIO dư nên có thể tận dụng nó để điều khiển relay.
          

  Mình chỉ dùng GPIO 0, 2 nối vào relay. Sơ đồ đấu dây như sau:

GPIORELAY MODULE
0IN1
2IN2   Chân VCC của relay nối vào 5V trên router, GND của relay nối vào GND trên router.Sơ đồ đấu nối với đèn, mình ví dụ với 1 GPIO 0.
II. Phần mềm 

1. Cài php và lighttpd


opkg update
opkg install libsqlite3
opkg install php5-fastcgi
opkg install php5-mod-session
opkg install lighttpd
opkg install lighttpd-mod-fastcgi
opkg install lighttpd-mod-simple-vhost
 Mở file /etc/lighttpd/lighttd.conf sửa như sau:
        - dòng thứ 7 #server.modules = (   thành  server.modules = (
        -dòng thứ 14 #"mod_fastcgi",   thành  "mod_fastcgi",
        -dòng thứ 16 #"mod_simple_vhost",  thành "mod_simple_vhost",
        -dòng thứ 35 thêm "index.php" vào thành index-file.names = ("index.php", "index.html", "default.html", "index.htm", "default.htm" )
        -dòng thứ 78  #server.port = 81 thành server.port = 81
        -dòng 144 đến 153 sửa thành như thế này 
                   #### fastcgi module
                   ## read fastcgi.txt for more info
                   fastcgi.server = (
                    ".php" => (
            "localhost" => (
    "socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
    "bin-path" => "/usr/bin/php-fcgi"
       )
              )
           
 Kích hoạt lighttpd lúc khởi động:
/etc/init.d/lighttpd enable
   2. Code điều khiển.
   Tạo file index.php như sau:
<?php
session_start();
$up = array(
 'u' => "132679261da1fe24fd11aeb4230abd99762daf6b",
 'p' => "132679261da1fe24fd11aeb4230abd99762daf6b"
);
if(isset($_POST['login']) && $up['u']===sha1($_POST['username']) && $up['p']===sha1($_POST['password'])){
 $_SESSION['username'] = $_POST['username'];
 $_SESSION['password'] = $_POST['password'];
};
if(isset($_POST['logout'])){
 unset($_SESSION['username']);
 unset($_SESSION['password']);
}

if(isset($_SESSION['username']) && isset($_SESSION['password'])){
 if($up['u']===sha1($_SESSION['username']) && $up['p']===sha1($_SESSION['password'])){
 if(isset($_POST['router'])) {
  $contents = file_get_contents("{$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']}./{$_POST['router']}.sh");
  echo shell_exec($contents);
 }
 ?>
 <style>
  form{
  width: 226px;
  }
  input{
  margin-top: 5px;
  margin-bottom: 5px;
  color: #fff;
  background-color: #449d44;
  border-color: #398439;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  padding: 6px 12px;
  font-weight: 400;
  line-height: 1.42857143;
  background-image: none;
  border: 1px solid transparent;
  border-radius: 4px;
  font-family: inherit;
  -webkit-appearance: button;
  cursor: pointer;
  text-transform: none;
  overflow: visible;
  width: 100px;
  font-size: 14px;
  }
  @media only screen and (max-device-width: 480px){
  form{
   width: 100%;
  }
  input {
   width: 100%;
   height: 100px;
   font-size: 50px;
  }
  }
 </style>
 <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
  <input type="submit" name="router" value="on_one"><br>
  <input type="submit" name="router" value="off_one"><br>
  <input type="submit" name="router" value="on_two"><br>
  <input type="submit" name="router" value="off_two"><br>
  <input type="submit" name="logout" value="Log Out"><br> 
 </form>
 <?php
 } else {
 // clear session
 unset($_SESSION['username']);
 unset($_SESSION['password']);
 }
}else{
 ?>
 <style>
  form{
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
  width: 226px;
  }
  input {
  margin: 10px 0px 10px 10px;
  width: 173px;
  width: 100px;
  font-size: 14px;
  }
  input[type="submit"] {
  padding: 5px;
  width: 70px;
  float: right;
  }
  @media only screen and (max-device-width: 480px){
  form{
   width: 100%;
  }
  input {
   width: 100%;
   height: 100px;
   font-size: 50px;
  }
  input[type="submit"] {
   width: 100%;
  }
  }
 </style>
 <form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
  User : <input type="text" name="username"><br>
  Pass : <input type="password" name="password"><br>
  <input type="submit" name="login" value="Login">
 </form>
 <?php
 
}
?>
Tạo file on_one.sh
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio0/value
Tạo file off_one.sh
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio0/value
Tạo file on_two.sh
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio2/value
Tạo file off_two.sh
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio2/value
Bỏ file index.php, on_one.sh, off_one.sh, on_two.sh, off_two.sh vào thư mục /www trên router

Để khai báo gpio lúc khởi động ta thêm những dòng sau vào file /etc/rc.local trước dòng exit 0

echo "0" > /sys/class/gpio/export
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio0/direction
echo "2" > /sys/class/gpio/export
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
Khởi động lại router mở trình duyệt web gõ vào đĩa chỉ: 192.168.1.1:81/index.php (192.168.1.1 là ip của router, nếu các bạn đổi thì gõ ip khác)User/Pass mặc định của file mình là: hungvt/hungvt.
Thay đổi user và pass  tại dòng như sau trong file index.php.


    'u' => "132679261da1fe24fd11aeb4230abd99762daf6b",
 'p' => "132679261da1fe24fd11aeb4230abd99762daf6b"

Vào trang http://www.sha1-online.com/ để tìm mã cho user/pass của bạn rồi thay vào.Link tham khảo:
   http://www.ediy.com.my/index.php/blog/item/8-openwrt-%20-php-on-tp-link-tl-wr1043nd-router
   http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-615