Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2014

Điều khiển đèn bằng router Dlink DIR615C2 thông qua web.

Hình ảnh
                                                     Thành phần cần thiết gồm:        - Router Dlink DIR615C2 đã nạp firmware Openwrt và mod USB .                 - Relay module 4 chanel.                                              - Một ít dây điện I. Mod phần cứng     Dlink DIR615C2 có 6 GPIO dư nên có thể tận dụng nó để điều khiển relay.              Mình chỉ dùng GPIO 0, 2 nối vào relay. Sơ đồ đấu dây như sau: GPIO RELAY MODULE 0 IN1 2 IN2    Chân VCC của relay nối vào 5V trên router, GND của relay nối vào GND trên router. Sơ đồ đấu nối với đèn, mình ví dụ với 1 GPIO 0. II. Phần mềm  1. Cài php và lighttpd opkg update opkg install libsqlite3 opkg install php5-fastcgi opkg install php5-mod-session opkg install lighttpd opkg install lighttpd-mod-fastcgi opkg install lighttpd-mod-simple-vhost  Mở file /etc/lighttpd/lighttd.conf sửa như sau:         - dòng thứ 7 #server.modules = (   thành